Materi Bahasa Jawa Kelas 9

Wulangan 1  Nyemak Drama

A. Drama open

B. Paribasan open

C. Bebasan open

D. Saloka open

E. Sinonim/Dasanama open

F. Yogyaswara open


Wulangan 2  Micara Pidhato

A. Micara open

B. Dhiskusi open

C. Homonim/Ekanama open

D. Kereta Basa open


Wulangan 3 Maca Membaca Cepat

A. Aksara Murda open

B. Aksara Swara open

C. Aksara Rekan open

D. Angka Jawa open

E. Ukara Sambawa open


Wulangan 4  Nulis Tembang Macapat

A. Tembang Macapat open

B. Nulis Purwakanthi open

C. Paribasan open

D. Cangkriman open

E. Basa Kawi open

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Materi Akidah Akhlak Kelas 9

Data Siswa

Materi QH Kelas 9